Privacy

Introductie

Deloitte.com omvat verscheidene afzonderlijke mondiale, landelijke, regionale of praktijk-gebonden websites; elke website wordt verzorgd door Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL") of door een van de aangesloten kantoren of daaraan verwante entiteiten (gezamenlijk te noemen het "Deloitte-netwerk"). Deze afzonderlijke websites staan aangegeven in de rechterbovenhoek van elke webpagina.

Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de specifieke websites van deloitte.com die voor Nederland bestemd zijn, zoals vermeld in de rechterbovenhoek, hierna te noemen "deze Website".

Deloitte Nederland, de voor Nederland aangesloten member firm bij DTTL (hierna ook te noemen “wij”, “ons” of “onze”) is een mondiale organisatie die bewust met uw privacy omgaat. Wij zijn de entiteit binnen het Deloitte-netwerk die deze Website verzorgt, en in deze Privacyverklaring leggen wij uit hoe wij via deze Website verzamelde gegevens van bezoekers beschermen.

Wij wijzen u erop dat de afzonderlijke mondiale, landelijke, regionale of praktijk-gebonden websites die vallen onder deloitte.com verzorgd worden door andere entiteiten binnen het Deloitte-netwerk en dus niet door ons. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op die en andere mogelijk aan deze Website gekoppelde websites. Wij raden bezoekers aan elke privacyverklaring van die andere websites goed te bekijken alvorens persoonsgegevens te verstrekken.

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangevuld of gewijzigd door privacyverklaringen die specifiek zijn voor bepaalde delen van deze Website (bijv. personeelswerving). Neem voor meer informatie over de wervingsprocedure via internet de daarvoor geldende specifieke verklaring door.

Gegevensverzameling

Als bezoeker kunt u zonder opgave van persoonsgegevens gebruikmaken van de Website. Deze Website verzamelt alleen persoonsgegevens die duidelijk en vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt. Bedoelde gegevens kunnen onder meer zijn: uw naam, huidige functie, bedrijfsadres, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer.

Ook mogen wij door u verstrekte inhoud bewaren en onderhouden, zoals onder meer vermeldingen op blogs, fora, wiki's en andere sociale-mediatoepassingen en diensten die wij eventueel verzorgen.

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers. Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van bedoelde gegevens vragen.

Logboekgegevens, cookies en webbakens

Deze Website verzamelt standaard internetlogboekgegevens, zoals uw IP-adres, type browser en taal, toegangstijdstip en verwijzende websiteadressen. Om te zorgen voor een goed beheer van deze Website en een zo makkelijk mogelijke navigatie kunnen wij of onze serviceproviders gebruikmaken van cookies (kleine tekstbestandjes die in de browser van een gebruiker worden opgeslagen) of Webbakens (elektronische afbeeldingen waardoor deze Website kan tellen hoeveel bezoekers een specifieke pagina hebben bezocht en toegang tot bepaalde cookies kan krijgen) voor het verzamelen van totaalgegevens. Aanvullende gegevens over hoe wij gebruikmaken van cookies en andere volgtechnologieën en hoe u daar zeggenschap over houdt, staat vermeld in onze mededeling over cookies.

Gebruik van gegevens

Het kan zo zijn dat u persoonsgegevens via deze Website verstrekt, bijv. om toegang te krijgen tot specifieke inhoud, om een evenement via deze Website bij te wonen, op een onderzoek te reageren, of om een verzoek te doen tot verzending van mededelingen over een specifiek interessegebied. In die gevallen wordt de door u opgegeven informatie gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en om deze Website en aanverwante aan u geleverde diensten aan uw wensen aan te passen en te verbeteren. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, of om u reclamematerialen te sturen of berichten over diensten die door entiteiten binnen het Deloitte-netwerk worden verleend, als wij daarvan denken dat ze voor u van belang kunnen zijn. Ook mogen wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door entiteiten binnen het Deloitte-netwerk zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.

Uw persoonsgegevens mogen ook gebruikt worden om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, te voldoen aan gerechtelijke procedures.

U mag ons te allen tijde verzoeken geen e-mails of berichten meer te versturen die in reactie op de via deze Website door u verstrekte persoonsgegevens worden aangemaakt.

Bekendmaking gegevens aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan andere entiteiten binnen het Deloitte-netwerk verstrekken zodat u informatie ontvangt die voor u van belang kan zijn, en om markt- of ander onderzoek te verrichten. Persoonsgegevens mogen ook aan andere entiteiten binnen het Deloitte-netwerk en anderen worden verstrekt om daarmee aan uw verzoeken (om inlichtingen) te voldoen, als onderdeel van een bedrijfstransactie, zoals een verkoop, desinvestering, reorganisatie, fusie of acquisitie, of wanneer die partijen informatie namens ons verwerken.

Alhoewel het mogelijk is dat we informatie die betrekking heeft op bezoekers verstrekken aan service providers die deze informatie voor ons verwerken, is het niet gebruikelijk dat we deze informatie delen met derde partijen of andere onderdelen binnen het Deloitte-netwerk ten behoeve van secundaire of niet gerelateerde doeleinden tenzij ze op andere wijze bij de verzameling openbaar zijn gemaakt.

Het is echter mogelijk dat persoonsgegevens grensoverschrijdend worden verzonden aan andere onderdelen binnen het Deloitte-netwerk of aan derde partijen voor de doeleinden die hierboven zijn omschreven. Het voorgaande houdt tevens in dat er overdracht van persoonsgegevens plaatsvindt aan landen of regio's zonder wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens die gelijkwaardig is aan de bescherming die de bezoeker van de website in zijn land van oorsprong geniet. Desalniettemin zullen wij ten aanzien daarvan telkens gepaste maatregelen treffen, zodat in een situatie waarin een dergelijke overdracht van gegevens plaatsvindt, een dergelijke overdracht van gegevens altijd geschiedt op een wijze waarbij sprake is van een ‘adequaat beschermingsniveau’.

Door via deze Website informatie te verstrekken gaat u akkoord met bekendmakingen zoals hiervoor omschreven.

Blogs, fora, wiki's en andere sociale media

Deze Website kan ruimte bieden aan diverse blogs, fora, wiki's en andere sociale-mediatoepassingen of diensten waarmee u inhoud met andere gebruikers kunt delen (gezamenlijk te noemen “Sociale-mediatoepassingen”). Eventuele persoonsgegevens of andere bijdragen van u aan een Sociale-mediatoepassing mogen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van die toepassing; daarover hebben wij weinig of geen enkele zeggenschap. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik door anderen van persoonsgegevens of andere bijdragen van u aan Sociale-mediatoepassingen.

Inzage in gegevens

Individuen die hun rechten willen uitoefenen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) bijvoorbeeld gegevens willen inzien, actualiseren of die zich willen afmelden voor mededelingen kunnen contact op te nemen via de externe webpagina van Deloitte. In alle gevallen behandelen wij verzoeken om inzage of wijziging van gegevens op basis van het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving.

Beveiliging van informatie

Wij hebben technologie en operationele beveiliging van een redelijke commerciële standaard in huis ter bescherming van alle door bezoekers via deze Website verstrekte informatie tegen bekendmaking aan of inzage, wijziging of vernietiging door onbevoegden.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring naar eigen goeddunken van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.

Bescherming van privacy van kinderen

Wij begrijpen dat het belangrijk is om de privacy van kinderen in de interactieve wereld van internet te beschermen. Deze Website is niet ontworpen voor of opzettelijk gericht op kinderen van 13 of jonger. Het is geen beleid van ons om opzettelijk informatie over personen van 13 of jonger te verzamelen of te bewaren.

Naar boven